Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Zaległości w ZUSie, o których nie wiedziałeś

Angelique Guillot-Ławnik06 listopada 2020Komentarze (0)

MASZ ZALEGŁOŚCI W ZUSIE, O KTÓRYCH PRZEZ JAKIŚ DŁUŻSZY
OKRES CZASU NIE MIAŁEŚ ŚWIADOMOŚCI – ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Nie wszyscy przedsiębiorcy opłacają na czas składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ rentowy z uwagi na obowiązujący przepis art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówiący, iż to na płatnika składek został scedowany obowiązek obliczania, potrącania, rozliczania oraz opłacania należnych składek – nie przesyła do zadłużonych upomnień czy wezwań do zapłaty – upominając się o „swoje” w dowolnym czasie po przeprowadzeniu kontroli konta, najczęściej jak już…

Zaległości w ZUSie są spore.

W takiej sytuacji, kiedy dług już osiągnął znaczne rozmiary, a ZUS domaga się jego wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, najlepszym wyjściem z sytuacji jest próba polubownego ułożenia się z instytucją.

Największą grupą zadłużonych przedsiębiorców stanowią najmniejsze jednoosobowe firmy. Kolejna grupa to firmy zatrudniające do 20 pracowników. Te dane świadczą o braku płynności finansowej tych małych podmiotów gospodarczych, dlatego w ich kierunku najbardziej jest kierowane są moje słowa.

Niestety z zadłużeniem, jeśli faktycznie ono występuje, nie jesteśmy w stanie nic zrobić w sensie, że ono zniknie, bo na przykład Organ je umorzy mając na względzie zaistniałą naszą trudną sytuację.

Pomimo istnienia regulacji prawnej dotyczącej możliwości wnioskowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie posiadanego zadłużenia z uwagi na szczególnie uzasadnione okoliczności – moja praktyka pokazuje mi, iż jest to przepis martwy, bowiem nie spotkałam się jeszcze, żeby ZUS coś komuś umorzył.

Można ewentualnie dokonać ustaleń czy nie może być mowy o przedawnieniu, jednak w ostatnim okresie Zakład pilnuje, aby do sytuacji przedawnienia nie dochodziło. 

Zaległości w ZUSie - ręka nad wodą szuka ratunku

Rozłożenie zaległości w ZUS na raty

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaległości w ZUS mogą ubiegać się o rozłożenie długu na raty. Niestety ale jest to najkorzystniejsza droga wyjścia z tejże trudnej sytuacji.

Należy złożyć wniosek (wcale nie prosty i czywisty) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty.

Im szybciej przedsiębiorca złoży taki wniosek tym szybciej zostanie wstrzymane naliczanie odsetek od niezapłaconych składek, bo już od chwili złożenia wniosku.

Jeśli ZUS zgodzi się na rozłożenie na raty to automatycznie zostają wstrzymane ewentualne postępowania egzekucyjne nałożone wcześniej na daną firmę.

W takim przypadku ZUS stosuje opłatę prolongacyjną w zamian za naliczanie odsetek. Jest ona niższa o połowę w stosunku do ustawowych odsetek, jednak trzeba pamiętać, iż jest naliczana do każdej raty.

W przypadku kiedy przedsiębiorca prowadzi firmę jednoosobową i zaległości wynikają z niepłacenia składek ZUS wyłącznie za siebie, przedsiębiorca może prosić o rozbicie całego zadłużenia,  kiedy opłaci bieżące składki tj. za miesiąc wcześniejszy i bieżący w chwili podpisywania umowy o rozłożenie na raty.

O wiele gorzej sytuacja prezentuje się kiedy firma zatrudnia pracowników i zaległości dotyczą tych pracowników. W takiej sytuacji ZUS nie godzi się na rozłożenie na raty zaległości dotyczącej składki emerytalnej i zdrowotnej za pracowników.

Znacznie ma indywidualna sytuacja firmy

Każda firma ma inną sytuację, inną przyczynę źródłową niepłacenia regularnie składek i dlatego spotykamy się z różnymi decyzjami ZUS-u co do zgody, bądź nie, na rozłożenie zaległości na raty.

W sytuacji, gdy trudna sytuacja finansowa firmy nie pozwala na spłatę długu jednorazowo, szansą na uniknięcie dalszych przykrych skutków (tj. narastania długu wraz z odsetkami) w związku z odkładaniem terminu spłaty jest właśnie wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty.

I w tym zakresie moja praktyka obrazuje, iż przedsiębiorcy także zgodę otrzymują. Zakłąd chętnie podpisuje tzw. układ ratalny czyli umowę o rozłożenie długu na raty. 

Główną korzyścią takiej reakcji dla przedsiębiorcy są mniejsze koszty obsługi zadłużenia. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę się na spłatę w ratach, wnioskodawca uniknie naliczania kolejnych odsetek za zwłokę. Wniosek należy złożyć jak najszybciej, ponieważ wstrzymanie naliczania odsetek następuje od dnia wpływu wniosku do ZUS.

Zgoda na rozłożenie zaległości na raty dodatkowo oznacza dla przedsiębiorcy zawieszenie prowadzonych już w stosunku do tego zadłużenia postępowań egzekucyjnych. Po zgodnej z umową z ZUS spłacie zadłużenia, postępowanie egzekucyjne ulegnie umorzeniu.

Przedsiębiorca sam proponuje harmonogram spłat zgodnie z aktualnymi możliwościami zarobkowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, on sam, po przeanalizowaniu swojej sytuacji finansowej może określić ilość i wysokość rat oraz zaproponować termin ich spłaty.

Najlepszą pomocą w przygotowaniu kompletnego wniosku do Zakładu z punktu widzenia formalno technicznego – jest konsultacja z księgową, nie do każdej sprawy będą potrzebne tożsame dokumenty księgowe, bilanse itp. 

Uwaga na błędy we wniosku
o rozłożenie zaległości w ZUS na raty

Wniosek nieprawidłowo wypełniony przedłuża procedurę, bo Zakład wzywa do jego uzupełnienia. We wniosku tym należy zawrzeć informacje, o jakie zadłużenie chodzi (tytuł zadłużenia), o jego wartości oraz za jaki okres powstało.

Konieczne jest również wskazanie przyczyny zaprzestania opłacania należności oraz przyczyny braku możliwości jednorazowej spłaty zaległości (np. bieżąca sytuacja finansowa, rodzinna, osobista).

W załącznikach do wniosku preferowane jest załączenie dokumentów potwierdzających nasze twierdzenia np. sytuację finansową firmy oraz historii korzystania z ewentualnej pomocy publicznej.

Wniosek w formie pisemnej przedsiębiorca może złożyć osobiście w placówce ZUS lub drogą pocztową. Można również skorzystać z elektronicznej wysyłki za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego lub platformy ePUAP.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy.

Decyzja jest wydawana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS wyda pozytywną odpowiedź, z przedsiębiorcą podpisywana jest umowa cywilno-prawna, w której określony jest m.in. harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu składek tzw. układ ratalny.

Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do bezwzględnego trzymania się wyznaczonych w umowie terminów. W razie naruszenia warunków umowy np. nieopłacenia kolejnych dwóch rat w wyznaczonych terminach – może dojść do jej zerwania, a to oznacza dla przedsiębiorcy, że zostanie on poddany egzekucyjnemu dochodzeniu niepłaconych należności, a kolejna zgoda na układ ratalny może już nie być tak łatwa do uzyskania.

Sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

W związku z powstałym zadłużeniem względem Zakładu możemy wpaść w jeszcze jedną pułapkę – mianowicie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić do właściwego Sądu z wnioskiem o orzeczenie wobec dłużnika sankcji tzw. „kary” w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas.

Organ rentowy coraz chętniej korzysta z możliwości zawartej w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, aby w pewien sposób przymusić dłużnika do regularnego i bieżącego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W toku wszczętego postępowania o rozłożenie zadłużenia na raty, ZUS wycofuje przedmiotowy wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli Płatnik składek zawrze powyżej omawiany układ ratalny.

Jest to o tyle dolegliwa dla przedsiębiorcy sankcja, gdyż pozbawia na określony w Postanowieniu przez Sąd okres możliwości legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednakże zanim Organ wystąpi do Sądu z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, najpierw przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem ustalenia czy zachodzą przesłanki do wszczęcia przedmiotowego postępowania przed właściwym Sądem Rejonowym, mi.in ustala czy jest jeszcze co najmniej drugi wierzyciel publicznoprawny.

Kontaktuje się także z dłużnikiem informując go o aktualnym stanie zaległości.

Skontaktuj się!

Jeśli posiadasz zadłużenie w ZUS i nie wiesz jak z tego wybrnąć, ponadto jeśli Zakład wystąpił z wnioskiem o orzeczenie wobec Ciebie, jako przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej zapraszam Cię do kontaktu celem pomocy w rozwiązaniu problemu, jak również pomocy w przygotowaniu wniosku o UKŁAD RATALNY.

Zdjęcie w treści: Ian on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: