Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Jak ostatecznie wygrać z ZUS-em

Angelique Guillot-Ławnik30 marca 2022Komentarze (0)

Dziś zarysujemy temat dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o rentę. Czyli jeżeli zastanawiałeś się jak ostatecznie wygrać z ZUS-em, to dobrze trafiłeś!

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Składana jest do Sądu Najwyższego.

Skarga kasacyjna przysługuje od prawomocnego wyroku, który wydał sąd drugiej instancji, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. I takim szczególnym przepisem jest artykuł 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga kasacyjna a artykuł 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego

Artykuł ten stanowi, że w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych skardze kasacyjnej podlegają sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 10 tysięcy złotych.

Typami takich spraw są np. te o przysługiwanie zasiłku chorobowego czy o wysokość zasiłku macierzyńskiego.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Są to sprawy o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz o przyznanie i wstrzymanie emerytury lub renty.

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Wartość przedmiotu zaskarżenia to po prostu kwotowa wartość naszego roszczenia.

Jest określana w środkach zaskarżenia, w apelacji, czy skardze kasacyjnej. Jest odpowiednikiem wartości przedmiotu sporu, którą wskazuje się w pierwszej instancji.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się, takich jak np. renta, wartość przedmiotu zaskarżenia jest sumą świadczeń za jeden rok.

Jeśli świadczenia trwają krócej niż rok, to wartość przedmiotu zaskarżenia będzie sumą czasu ich trwania, czyli obliczana na podstawie tych kilku miesięcy, kiedy pobierano rentę.

Czytaj dalej >>>

Terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli spóźniłeś się ze swoja składką – możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie. Czy można opłacić składkę chorobową po terminie?

Jakie warunki musisz spełnić? Jakich terminów musisz dochować?

Zapraszam Cię do lektury!

Terminy płatności składek chorobowych 

Aby podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, musisz opłacać składki w terminie i we właściwej wysokości. 

Terminy płatności składek są następujące:

  • osoby fizyczne, które opłacają składki tylko za siebie – nie później, niż do 10. dnia następnego miesiąca
  • jednostki budżetowe – do 5. dnia następnego miesiąca
  • pozostali płatnicy – do 15. dnia następnego miesiąca.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz składki w terminie?

Z artykułu 14 ustępu 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że:

jeżeli nie opłacisz składki w odpowiedniej wysokości w ustalonym dla Ciebie terminie, to ubezpieczenie chorobowe wygaśnie. Nawet w sytuacji, gdy nieopłacenie składki chorobowej nie było Twoją winą! 

Pamiętaj: nawet, gdy nie zapłaciłeś składki chorobowej bez swojej winy! To ważne.

Nieopłacenie w terminie składki należnej na ubezpieczenie może mieć trzy warianty:

  • brak składki za dany miesiąc
  • składka opłacona w terminie, ale w niepełnej wysokości
  • składka opłacona w pełnej wysokości, lecz po terminie.

Jak więc poradzić sobie z tym problemem?

Jak uzyskać zgodę od ZUS-u na opłacenie składki chorobowej po terminie?

Znalazłeś się w sytuacji, w której chcesz opłacić składkę po wyznaczonym czasie?

Musisz więc – uwaga – wystąpić z wnioskiem do ZUS-u o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie. 

W uzasadnionych przypadkach (o tym poniżej) ZUS wyda pozytywną decyzję i dzięki temu Twój dotychczasowy stosunek dobrowolnego ubezpieczenia społecznego będzie kontynuowany. 

Czytaj dalej >>>

Odwołanie od decyzji ZUS (wzór)

Angelique Guillot-Ławnik21 marca 2022Komentarze (0)

Stało się – ZUS wydał niekorzystną dla Ciebie opinie w Twojej sprawie. Czy masz możliwość odwołania od decyzji?  – Oczywiście! Przeczytaj jakie kroki musisz podjąć, aby złożyć odwołanie od decyzji ZUS!

Zapraszam Cię do lektury!

Za chwilę poznasz wszystko, co jest Ci potrzebne, jeśli zadajesz sobie pytanie, jak wygląda odwołanie od decyzji zus do sądu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – co to jest?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to oczywiście tzw. państwowa jednostka organizacji administracji rządowej. Realizuje zadania z zakresu zabezpieczeń społecznych w Polsce, które przysługują ustawowo uprawnionym. A więc domyślam się, że także Ty jesteś taką uprawnioną osobą, skoro czytasz te słowa.

Funkcjonowanie ZUS-u, jego zadania i zakres czynności omwiają artykuły 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O czym decyduje ZUS

Jak wspomniałam wyżej, ZUS realizuje działania z zakresu zabezpieczeń społecznych w Polsce. Wykonuje te zadania za pomocą wydawania tzw. decyzji administracyjnych.

Decyzje mogą dotyczyć m.in.:

  • ustaleniu podlegania ubezpieczeniom na podstawie zgłoszonych przez nas tytułów do ubezpieczeń – umowy zlecenie, o pracę, czy działalność gospodarczą
  • zasad ustalania składek ubezpieczeń społecznych oraz podstaw ich wymiaru
  • terminów, trybów i zasad rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i ich opłacaniu
  • trybów, zasad przyznawania różnych świadczeń – emerytur, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań.

Czytaj dalej >>>

Na pewno słyszałeś  / słyszałaś nie raz te historie o cudownych ozdrowieniach przed komisją ZUS-owską osób, które wnioskują o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jednak to nie jedyna broń w orężu ZUS-u. Równie często wykorzystywany jest zarzut wadliwości.

Zarzut wadliwości zgłasza Prezes ZUS-u wobec korzystnych orzeczeń lekarza orzecznika. W wyniku tego działania możliwe jest odmówienie prawa do renty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarzut wadliwości – co to jest?

Według artykułu 14 ustawy o emeryturach i rentach:

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

Orzeczenie lekarza orzecznika może zostać skontrolowane przez osobę zainteresowaną, a także przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. UWAGA: Obydwie osoby mogą to zrobić w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

Prezes ZUS-u posiada prawo do zgłaszania zarzutu wadliwości. Wynika to z tego, że do jego kompetencji należy m.in. nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa w zakresie niezdolności do pracy.

Odwołanie od decyzji ZUS - Angelika Guillot-Ławnik Czytaj dalej >>>

Wysokość zasiłku po zmianie pracodawcy

Angelique Guillot-Ławnik03 lutego 2022Komentarze (0)

Zasiłki to bardzo popularny temat. Bardzo często moi klienci zadają mi pytania co do ich praw dotyczących zasiłku. Czy pielęgnacyjnego, czy chorobowego, czy też macierzyńskiego. Lista możliwych problemów jest nieskończona 🙂

Co się dzieje z wysokością zasiłku dla pracownika po zmianie pracodawcy?

Ten temat omawiam właśnie dziś.

Zapraszam!

Wysokość zasiłku po zmianie pracodawcy

Zmiana pracodawcy to nie tylko nowe środowisko pracy czy inne niż dotychczas wyzwania zawodowe. To także zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego. 

Każdy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym. Dzięki nim może nabyć prawo do świadczeń chorobowych. 

Jaka wysokość zasiłku dla pracownika? 

Czytaj dalej >>>