Angelique Guillot-Ławnik

radca prawny

Od 2014 roku specjalizuję się w prawie ubezpieczeń społecznych. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującą się w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Problem z ZUS?
Skontaktuj się ze mną
+48 502 358 833

Odwołanie od decyzji ZUS (gotowy wzór do pobrania)

Angelique Guillot-Ławnik21 marca 2022Komentarze (0)

Stało się – ZUS wydał niekorzystną dla Ciebie opinie w Twojej sprawie. Czy masz możliwość odwołania od decyzji?  – Oczywiście! Przeczytaj jakie kroki musisz podjąć, aby złożyć odwołanie od decyzji ZUS!

Zapraszam Cię do lektury!

Za chwilę poznasz wszystko, co jest Ci potrzebne, jeśli zadajesz sobie pytanie, jak wygląda odwołanie od decyzji zus do sądu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – co to jest?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to oczywiście tzw. państwowa jednostka organizacji administracji rządowej. Realizuje zadania z zakresu zabezpieczeń społecznych w Polsce, które przysługują ustawowo uprawnionym. A więc domyślam się, że także Ty jesteś taką uprawnioną osobą, skoro czytasz te słowa.

Funkcjonowanie ZUS-u, jego zadania i zakres czynności omwiają artykuły 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O czym decyduje ZUS

Jak wspomniałam wyżej, ZUS realizuje działania z zakresu zabezpieczeń społecznych w Polsce. Wykonuje te zadania za pomocą wydawania tzw. decyzji administracyjnych.

Decyzje mogą dotyczyć m.in.:

 • ustaleniu podlegania ubezpieczeniom na podstawie zgłoszonych przez nas tytułów do ubezpieczeń – umowy zlecenie, o pracę, czy działalność gospodarczą
 • zasad ustalania składek ubezpieczeń społecznych oraz podstaw ich wymiaru
 • terminów, trybów i zasad rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i ich opłacaniu
 • trybów, zasad przyznawania różnych świadczeń – emerytur, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań.

W jaki sposób doręczane są decyzje przez ZUS?

Decyzje administracyjne są wysyłane przez ZUS Ubezpieczonym/Płatnikom za pomocą tzw. operatora pocztowego.

Niektóre decyzje ZUS wysyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, inne jako „zwykłe” listy.

Ostatnio coraz częściej Zakład ten komunikuje się za pomocą internetu ze swoimi ubezpieczonymi i płatnikami. Wszystko ma miejsce na platformie PUE ZUS.

Bez wątpienia jest to bardzo wygodne dla wszystkich, ale ważne jest, żebyś miał swój profil na PUE – inaczej z tego rozwiązania nie skorzystasz.

Ważne też jest to, że decyzje w Twojej sprawie ZUS – także jeśli chodzi o decyzje wydawane w wyniku Twojego odwołania – na pewno będzie doręczał Ci pocztą.

Przejdźmy do szczegółów odwołania od decyzji ZUS…

Odwołanie od decyzji ZUS – termin

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec Twojej osoby, twierdzisz, że nie jest zgodna z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym, to możesz złożyć odwołanie.

Na szczęście cały proces odwoławczy nie jest skomplikowany – ustawodawca wziął pod uwagę to, że możesz nie wiedzieć, jak się odwołać, więc możliwie najbardziej uprościł Ci zadanie.

Kiedy odebrałeś swoją niekorzystną decyzję to masz 1 miesiąc czasu na złożenie odwołania. Na przykład, jeżeli otrzymałeś ją 15 września, to 15 października upłynie termin na złożenie decyzji.

Jeśli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, to dniem ostatnim na złożenie odwołania od decyzji ZUS będzie następny dzień pracujący.

O dacie decyduje tutaj data nadania na poczcie, czy złożenia odwołania osobiście (bądź ustnie do protokołu – o czym niżej).

Czy możesz wnieść odwołanie po terminie?

W sytuacji, gdy przekroczenie terminu nie było nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od Ciebie, istnieje prawdopodobieństwo, że organ ZUS oraz Sąd uwzględnią Twoje odwołanie.

Jednakże regułą jest złożenie wniosku w terminie – podane przez Ciebie przyczyny zwłoki mogą okazać się niewystarczające dla Sądu.

Forma odwołania od decyzji

Najczęściej pismo składa się w formie pisemnej. To jest forma – można powiedzieć – podstawowa.

Istnieje także możliwość złożenia odwołania ustnego. W więc odwołania do protokołu sporządzonego przez Twój Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy lub w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która się odwołuje.

Ustna forma odwołania w Twoim oddziale ZUS może być dla Ciebie bardzo wygodna, gdyż:

 • nie musisz się martwić o formę odwołania, w tym prawidłowy adres
 • nie musisz wszystkiego pisać
 • nie musisz iść na pocztę i się martwić, czy Twój list dojdzie do ZUS
 • nie musisz też posługiwać się formalnym językiem
 • we wszystkim powinien pomóc Ci pracownik oddziału ZUS

Prawda, że wygodne?

Niemniej pomimo tego, że odwołanie od decyzji jest prostym zadaniem, to zachęcam Cię do skorzystania z pomocy doświadczonego prawnika, który dokładnie przemyśli strategię postępowania w Twojej sytuacji.

Gdzie złożyć odwołanie i ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Zacznijmy od tego, że postępowania w sporach z ZUS-em dotyczą dwóch systemów prawnych – administracyjnego i cywilnego.

Odwołanie wnosisz na piśmie do Sądu za pośrednictwem Oddziału Zakładu, który wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję. Pismo adresujesz do Sądu, jednak składasz je w Oddziale ZUS – osobiście w biurze podawczym lub nadasz je przesyłką poleconą na jego adres.

Powtórzę to jeszcze raz, żebyś dobrze to zrozumiał:

Pomimo tego, że odwołanie od decyzji adresujesz do Sądu, to wysyłasz je do ZUS. Do tego oddziału, który wydał Twoją decyzję. Ma to ogromny sens – o czym niżej.

Odwołanie od decyzji Zakładu jest wolne od uiszczenia opłaty sądowej. Strona wnosząca odwołanie jest ustawowo zwolniona z obowiązku odprowadzania wpisu sądowego. W postępowaniach dotyczących ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa.

Jak napisać odwołanie od ZUSu?

Samo sporządzenie odwołania nie jest trudną rzeczą i zapewne sobie z tym poradzisz (jeśli nie, możesz skorzystać w mojej pomocy).

W piśmie odwoławczym zawrzyj następujące elementy w ogólnej konstrukcji odwołania:

 • Podaj numer i datę wydania decyzji od której się odwołujesz
 • Opisz zwięźle jakie masz zastrzeżenia do decyzji, czyli przedstaw zarzuty do decyzji
 • Doprecyzuj czego się domagasz, czyli przedstaw wnioski odwołania, które mogą zmienić decyzję lub ją uchylić
 • Uzasadnij swoje odwołanie. Np. opisz istotne okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę przez Zakład, wskaż o zastosowaniu nieprawidłowych przepisów, wykaż, że to badania przeprowadził lekarz innej specjalizacji niż wymagana
 • Poprzyj swoje stanowisko dowodami. Np. przesłuchanie odwołującego, dokumentacja medyczna
 • Wylicz dokumenty, które załączasz
 • Złóż własnoręczny podpis!

Odwołanie złożone – czas na ruch ZUS-u

Jak już wiesz odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do Sądu za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał niekorzystną dla Ciebie decyzję. Szczególnie to jeszcze podkreśliłam, abyś to dobrze zrozumiał.

Teraz druga ważna rzecz:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na uwzględnienie odwołania.

Wydział merytoryczny, czyli ten, który wydał decyzję może uznać, po zapoznaniu się z Twoim odwołaniem, że jest ono zasadne, zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję! Wtedy ominie Cię wizyta w Sądzie i życzę Ci, żeby tak się stało, bo oszczędzisz mnóstwo czasu dzięki temu.

W sytuacji jednak, gdy ZUS stwierdzi, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przygotuje swoje stanowisko na piśmie i przekaże sprawę do Wydziału Obsługi Prawnej.

Wydział Obsługi Prawnej przeanalizuje ponownie sprawę, sporządzi odpowiedź na odwołanie i wraz z Twoimi aktami, przekaże Twoje odwołanie do właściwego Sądu.

Czy możesz wycofać swoje odwołanie?

TAK! Jeśli z jakiegoś powodu uznasz, że nie chcesz dalej prowadzić swojej sprawy z jakiegokolwiek powodu, swoje odwołanie do ZUSu możesz wycofać.

Nie będę tutaj pisała więcej na ten temat, gdyż wszystko omówiłam w artykule: Wycofanie odwołania od decyzji ZUS.

Zajrzyj do niego.

Sąd okręgowy czy rejonowy?

W Sądzie sprawa będzie się toczyć według reguł procesu cywilnego, zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

Kodeks ten mówi, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów rejonowych, będą toczyć się w sądach okręgowych.

Sądy rejonowe zaś rozpatrują sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy, o świadczenie rehabilitacyjne, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do lub z pracy, wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

A więc w Twojej sytuacji będzie to raczej właśnie sąd rejonowy.

Wyrok Sądu w sprawie Twojego odwołania

W wypadku, gdy Sąd uzna Twoje odwołanie za bezpodstawne – czyli że nie masz racji – oddali Twoje odwołanie.

Z drugiej strony Sąd może też uznać błędność decyzji ZUS-u i uwzględnić Twoje odwołanie. A w konsekwencji zmienić decyzję w całości albo w części.

W sytuacji, gdy w sprawie pojawią się nowe okoliczności i Sąd uzna, że ZUS powinien rozpoznać sprawę jeszcze raz – Sąd może uchylić decyzję i nakazać ponowne rozpatrzenie przez ZUS.

Jeśli przegrasz w sądzie sprawę o odwołanie

Jak wspomniałam, sąd może uznać, że nie masz racji i że rację w Twojej sprawie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tej sytuacji Sąd oddali Twoje odwołanie.

Ale jeśli wciąż uważasz, że masz rację, możesz wnieść odwołanie do tego wyroku. Odwołanie od wyroku sądowego nazywa się apelacją. Można ją wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia Ci wyroku wraz z uzasadnieniem.

Oczywiście odwołanie może także wnieść ZUS, jeśli Ty wygrałeś sprawę, a organ ZUS uważa orzeczenie sądu za błędne.

Wyrok sądu odwoławczego z reguły kończy cały tok odwołania od decyzji ZUS.

Na etapie sądowym zachęcam Cię gorąco do skorzystania z pomocy doświadczonego prawnika, gdyż stawanie przed sądem i sporządzanie pism oraz pilnowanie terminów wymaga wiedzy i doświadczenia. Oczywiście całą sprawę możesz poprowadzić samodzielnie, ale wtedy istnieje duże ryzyko, że sobie zaszkodzisz, zamiast pomóc.

Jak odwołać się od decyzji ZUSu w kilku krokach

Zobacz teraz cały proces odwołania w kilku krokach. Poniżej znajdziesz też odpowiednią infografikę oraz wzór odwołania od decyzji ZUS.

A więc po kolei:

Krok 1. Decyzja ZUS

Odbierasz decyzję i zastanawiasz się nad swoimi racjami i argumentami, które świadczą o tym, że ZUS się pomylił w Twojej sprawie.

Jeśli podejmujesz decyzję o odwołaniu, to masz na nie 30 dni.

Krok 2. Składasz odwołanie od decyzji

Odwołanie składasz na piśmie i wysyłasz pocztą listem polecony, albo zanosisz do ZUSu. Możesz też złożyć je ustnie w oddziale ZUSu do protokołu.

Swoje odwołanie adresujesz do Sądu, ale wnosisz do oddziału ZUSu, który decyzję wydał

Krok 3. Analiza ZUSu

ZUS przyjmuje Twoje odwołanie i następnie ocenia, kto z Was ma rację – Ty, czy ZUS.

Jeśli uzna, że on popełnił błąd, wówczas koryguje Twoją decyzję i przesyła nową. Jeśli uzna, że jednak nie masz racji, to swoje stanowisko konstruuje na piśmie i wszystkie dokumenty przesyła do Sądu.

Sąd wyznacza termin rozprawy i spotykacie na sali sądowej.

Krok 4. Sąd wydaje wyrok

Sąd może uznać Twoje rację i sprawę wygrywasz, albo może uznać, że rację ma ZUS. Wtedy sprawę przegrywasz. Niestety.

Sąd może również uznać, że masz tylko częściowo rację. Wtedy orzeka stosownie do tego.

Krok 5. Odwołanie od wyroku sądu I instancji

Jeśli sąd rejonowy stwierdził, że nie masz racji i sprawę z ZUSem przegrałeś, możesz od tego wyroku się odwołać (apelacja). Na to odwołanie masz 14 dni.

Zobacz teraz wszystkie kroki w formie graficznej – kliknij w infografikę, aby zobaczyć w dużym rozmiarze.

Odwołanie od decyzji ZUS - infografika

Odwołanie od decyzji ZUS Wzór

Poniżej przygotowałam dla Ciebie również wzór odwołania od decyzji ZUSu. Jeśli chcesz, możesz go wykorzystać, chociaż gorąco Cię zachęcam do skorzystania z mojej pomocy [formularz do kontaktu] – proces odwołania jest prosty, ale sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi są skomplikowane. Jeśli chcesz wygrać z ZUSem, powinieneś skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

 

Sąd ………………….. w …………………….
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ……………………………………………….
kod pocztowy) (miejscowość)

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ………………………………..

 

Ubezpieczony:…………………………………………………
(imię, nazwisko, adres, PESEL)

 

Znak sprawy: …………..
(nr decyzji)

ODWOŁANIE

 

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ………………. z dnia …………………….r., doręczonej w dniu ………………………

Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam w decyzję ZUS Oddział w …………………… z dnia ………………………….r., doręczoną mi w dniu …………………… wydanej sprawie prowadzonej pod wskazanym powyżej znakiem.

Według mnie decyzja ta narusza:

(np.) art. …….. ustawy ………………….. poprzez to, że …………………………………………….

Mając powyższe na uwadze wnoszę o:…………………………………………..

 

Nadto wnoszę o:

1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:

a) zeznań świadków:
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres),

na okoliczność, iż ……………………………………….

 

b) opinii biegłego lekarza specjalisty z zakresu …………………………..

na okoliczność, iż ……………….

Uzasadnienie

W tym miejscu możliwie dokładnie opisz swoją sprawę i przedstaw swoje racje.

Podsumowując

Wniesienie odwołania od decyzji ZUS nie jest trudne. Jest proste. Trudne jest natomiast udowodnienie tego, że masz rację. Trudne będzie dla Ciebie również postępowanie przed sądem, jeśli Twój organ ZUSu uzna, że jednak nie masz racji.

Z tych powodów zachęcam Cię do skorzystania z konsultacji i mojej pomocy – szybki formularz kontaktowy znajdziesz tutaj>>

Powodzenia!

Przygotowała:

Angelika Guillot-Ławnik
radca prawny

***

Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

Każde dziecko wie, że od każdej decyzji wydanej przez nasz rodzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych można się odwołać . Co więcej – nasze polskie prawo daje tutaj wiele możliwości ułatwiających przeprowadzenie takiego procesu odwoławczego. Możesz nawet – w pewnych okolicznościach – odwołać się od decyzji ZUS po upływie przepisanego terminu.

Nie każdy jednak wie, że takie odwołanie od zusowskiej decyzji możesz … po prostu wycofać… [Czytaj dalej…].

 

W czym mogę Ci pomóc?

Angelique Guillot-Ławnik

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Radca prawny Angelique Guillot-Ławnik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: